آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای محبت و زبان بند

ذکری قوی جهت محبت و مطیع شدن

ذکری قوی جهت محبت و مطیع شدن سلام عزیزان وقت همه شما به خیر و خوشی ذکری که امروز شرح اونو مینویسم فوق العاده و اعجاب انگیز است به شرط اینکه اعتقاد راسخ داشته باشید کسانی هم که در طول روز ذاکر هستند این ذکر خیلی قوی تر در او اثر…
متن دوم