آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای محبت عمیق و شدید

دعای محبت فوری,دعای عاشق کردن عمیق و فوری

 برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت دعای محبت فوری هر که خواهد کسی را عاشق و مبتلای خود گرداند این آیه  که آیه مودت میگویند(محبت و دوستی) چهارده مرتبه در شب بخواند و بر شیرینی و میوه یا چیزیکه دلخواه مطلوب  او باشد بر آن دم…
متن دوم