آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای محبت بسیار قوی

دعای محبت بین زن و شوهر,سازگاری همسر

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت دعای محبت بین زن و شوهر,سازگاری همسر اگر زن با شوهر ناسازگار باشد این طلسم را بنویس در زیر بالین ایشان گذارد سازگاری پیدا شود بقدرت خدای تعالی برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
متن دوم