آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مجرب دفع چشم زخم فوق العاده قوی

دعای مجرب دفع چشم زخم فوق العاده قوی

دعای مجرب دفع چشم زخم فوق العاده قوی مرحوم مجلسی رحمة الله می گوید : از فضل بن عمر نقل شده است که مردی از شیعیان نزد امام صادق علیه السلام آمد و از چشم زخمی که بر اهلش آمده شکایت کرد و گفت : شکم و بدن و سر خانواده ام درد کرده و تمامی شب…
متن دوم