آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای فرزند دار شدن

نسخه ای مجرب برای اولاد دار شدن زن عقیم و نازا

نسخه ای مجرب برای اولاد دار شدن زن عقیم و نازا هر که این دعا را در ظرف آب بنویسد و به زن دهد که بیاشامد پس جماع کند آن زن حامله گردد هر چند عقیم باشد و دعا این است : بسم الله الرحمن الرحیم یا ذالعرش الکریم و الملک القدیم…
متن دوم