آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای فراوانی روزی

دعای فراوانی روزی و پرداخت قرض ها مجرب

دعای فراوانی روزی و پرداخت قرض ها مجرب مرحوم سید علی خان مدنی رحمة الله می گوید : دعائی که نقل می شود  از امام صادق (ع)برای سعادت دنیا و آخرت و فراوانی روزی و پرداخت قرض ها مجرب است در چهارده روایت این دعا ذکر شده است ، بعد از هر نماز…
متن دوم