آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای عهد

دعای عقد اسلحه که بر او کارساز نباشد

دعای عقد اسلحه که بر او کارساز نباشد هر که چهار شنبه آخر هر ماه  صفر در اول طلوع صبح غسل کند و دو رکعت نماز بگذارد و بعد از آن در میان آب ایستاده تا لب در آب فرو رود و این حرز را بنویسد و با خود دارد گلوله و حربه بر او کارگر نشود یا…
متن دوم