آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای عزیز شدن نزد مردم

دعای عزیز شدن نزد دیگران

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت دعای عزیز شدن نزد دیگران اگر کسی این طلسم را با خود دارد هر جا که رود عزیز و مکرم و منزلت یابدو هر چه بگوید می شنوند سخن او قبول کنند و لوح عزیز این است و شرح این طلسم بسیار است. …
متن دوم