آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای عزیز شدن نزد شوهر

دعای عزیز شدن در انظار

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت دعای عزیز شدن در انظار در خبر است که روزی خدیجه خاتون از حضرت رسول اکرم (ص) پرسیدند که یا رسول الله هیچ آیه هست در قرآن که آن محبت را زیاد کند.فرمودند که بله هست ده آیه که جبریئل امین از حضرت…
متن دوم