آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای شفای بیماران

دعای شفای بیمار

دعای شفای بیمار دوای دردها و هر بیماری  ?سوره یس را نوشته و پس از شستن از آب آن بنوشد در درونش هزار گونه دوا و نیز هزار گونه نور و یقین و برکت و رحمت را وارد کرده است و هر گونه دردی را از او دور می کند. قاعده: وضو بگیرید…
متن دوم