آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای شب آخر ماه شعبان

متن دوم