آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای شاه میدان فروش متاع

متن دوم