آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای سحر

دعای عقد اسلحه که بر او کارساز نباشد

دعای عقد اسلحه که بر او کارساز نباشد هر که چهار شنبه آخر هر ماه  صفر در اول طلوع صبح غسل کند و دو رکعت نماز بگذارد و بعد از آن در میان آب ایستاده تا لب در آب فرو رود و این حرز را بنویسد و با خود دارد گلوله و حربه بر او کارگر نشود یا…

در بیان حروف نورانی

در بیان حروف نورانی بعضی از عرفان فرموده اند که حروف نورانی از حروفات بیست و هشت گانه چهارده است (ا ل م ص ر ک ه ی ع ط س ح ق ن) خواص بسیار دارد و از آنجمله هر که به این اسماء که اول آنها این حروفات چهارده گانه باشد دعا کند انشاء الله…
متن دوم