آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای سحری

در بیان حروف نورانی

در بیان حروف نورانی بعضی از عرفان فرموده اند که حروف نورانی از حروفات بیست و هشت گانه چهارده است (ا ل م ص ر ک ه ی ع ط س ح ق ن) خواص بسیار دارد و از آنجمله هر که به این اسماء که اول آنها این حروفات چهارده گانه باشد دعا کند انشاء الله…
متن دوم