آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای زیاد شدن مال و ثروت

دعا برای نجات از تنگی دست

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب رزق و روزی متاع دعا برای نجات از تنگی دست این دعا برگرفته از نرم افزار صد باب رزق و روزی و فروش متاع می باشد برای نجات از تنگی و مضاین .دعا را هر صبح هفت بار بخوانید .حق تعالی در مدت کوتاهی او را از…
متن دوم