آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای زیاد شدن رزق

متن دوم