آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای زبان بند برای شوهر

شرایط نوشتن دعـــا,شرایط نوشتن تعـــویذ

برگرفته از نرم افزار متاسافت قاعده 1: زحل,مشتری,شمس,روزی هستند یعنی قوت ایشان در روز است. زهره,قمر, شبی هستند,یعنی قوت ایشان در شب است عطارد هم روزی است و هم شبی,تا به کدام برج باشد. قاعده 2:اعمال حب و دوستی در تثلیث زهره و…

دعای بستن زبان اشخاص,دعای زبان بند

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب زبانبند دعای بستن زبان اشخاص,دعای زبان بند برای بستن زبان کلیه اشخاص دعای زیر را بنویسید و با خود حمل کنید.این دعای زبانبند بسیار مفید و کارساز بوده و چندین بار تجربه شده است.  این طلسم را از لینک زیر…
متن دوم