آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای زبان بندی جمیع خلایق

دعای زبان بندی جمیع خلایق

دعای زبان بندی جمیع خلایق این روزها هستند کسانی که مشکل در منزل و محل کار دارند و  بیتوجهی از یک سو و خوبی ادمها به چشم دیگران نیومدند از سوی دیگه این نسخه ای که براتون قرار میدم  برای اون دسته از عزیزانی که طالعشون طوریه که دستشون نمک…
متن دوم