آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای زبان بستن

متن دوم