آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای رواشدن حاجت

حاجت روا شدن نزد کسی,دعای زبان بندی

 برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب زبانبند حاجت روا شدن نزد کسی,دعای زبان بندی اگر خواهی به نزد کسی روی و با او کاری و یا حاجتی داری و میخواهی وقت صحبت کردن حرف ترا قبول کند و با چشم خوب در تو نظر کند این اشکالها را یکی بر دست راست و…
متن دوم