آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای رفع سحر

برای باطـل ساختن هر گونه سـحر و جـادو

طبق دستور ریاست محترم اداره جرایم رایانه ای و واحد نهی از منکر تمام مطالب این صفحه پاک شد.(1393/02/24) این صفحه 8 سال پیش فیلتر و دستور حذف آن را دادند. و مجبور شدم آن را پاک کنم امروز (3/09/1401)مجددا این متن را به خاطر درخواستهای مکرر…
متن دوم