آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای رفع بلا

دعای رفع بلایا,برای رهایی از هر بلا

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب مشکل گشا برای رهایی از هر بلا برای رهایی از هر بلا این وقف را نوشته با خود حمل کنید در حد اقل زمان از بلا نجات پیدا میکنید. قاعده: این عمل را در ساعت زهره انجام دهید در روز یک شنبه یا جمعه برای…
متن دوم