آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای رزق فراوان

دعای مجرب وسعت رزق,دعای مجرب برای ثروتمند شدن

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب رزق و روزی متاع در زیر دعا ها و اذکار برای وسعت رزق و ادای قرض آمده و به تجربه هم رسیده شما خواننده محترم.لزومی نداره همه را یکجا بخواین انجام بدین.یک یا دو مورد را از این چند مورد برگزینید و انجامش…
متن دوم