آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای دفع غم

ختمی مجرب از آیه قرآنی برای رفع هم و غم و گرفتاری

ختمی مجرب از آیه قرآنی برای رفع  هم و غم و گرفتاری برای فرج در گرفتاری باید طلوع آفتاب زد شروع کند به این طریق عمل نماید مجرب است . اول هفتاد مرتبه این آیه را بخواند و بدمد آیه 8 سوره عادیات وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ…
متن دوم