آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای دفع شر

عای دفـــع بلا,دعای دفع بـــلایا,دعای دفع شر و بلا

 دعای دفع شر و بلا هر گاه کسی هنگام تحویل سال طلسم زیر را بر روی ورقه ای از طلا یا مس نقش کند به میخ فولاد و بر روی آن 75 مرتبه معوذین را بخواند و 100 مرتبه سوره الفیل را بخواند و همراه خود نگه داشته باشد,از یک سال بلا محفوظ می ماند به…
متن دوم