آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای دفع تب

مواردی که بیماری تب را دفع می کند

مواردی که بیماری تب را دفع می کند اول - خوردن عناب دوم - خوردن سیب سوم - خوردن پیاز چهارم - خوردن آب سرد پنجم - کباب خوردن ششم - خوردن گوشت کبک هفتم - قی کردن هشتم - عرق کردن نهم - خوردن آب جوشیده دهم - آب سرد پاشیدن در تابستان…
متن دوم