آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای دفع بلا

دعای دفـــع اجـــنه,دعای دفـــع شر ابـــلیس

دعای دفع فکر و خیالات فاسد هر کسی بسیار در فکر و خیالات فاسد فرو می رود بدان که علت از زحمت رسیدن جن و پری می باشد و باید برای دفع آن آیات زیر را بر تکه پوست آهو و یا ورقه سفید به زعفران و گلاب نوشته و بعد آن را در گردن مطلوب انداخت و با…

عای دفـــع بلا,دعای دفع بـــلایا,دعای دفع شر و بلا

 دعای دفع شر و بلا هر گاه کسی هنگام تحویل سال طلسم زیر را بر روی ورقه ای از طلا یا مس نقش کند به میخ فولاد و بر روی آن 75 مرتبه معوذین را بخواند و 100 مرتبه سوره الفیل را بخواند و همراه خود نگه داشته باشد,از یک سال بلا محفوظ می ماند به…
متن دوم