آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای دفع بلا و باطل سحر و دفع هر مشکلی با 60 قاف

دعای دفع بلا و باطل سحر و دفع هر مشکلی با ۶۰ قاف

دعای دفع بلا و باطل سحر و دفع هر مشکلی با 60 قاف هر کس هر روز یکبار این شش آیه شریف را قبل و یا بعد از نماز صبح بخواند و بر این اساس مداومت نماید چنانچه دنیا را بلا گرفته باشد و جمله کاهنات بر علیه او اقدام نمایند بقدرت این آیات هیچ صدمه‏ای…
متن دوم