آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای ختم سوره یس

ختم سوره یس

ختم سوره یس به نیت حاجت وضو گرفته و رو به قبله با حضور قلب صد بار صلوات بفرستد و شروع در خواندن سوره نماید و حاجت خود را در سه جا به خاطر بگذارند و از خداون بخواهد یکی بعد از((امام مبین))(آیه 12) و یکی بعد از ((کل فی فلک یسبحون))(آیه 41) و…
متن دوم