آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای حرز امیرالمومنین

دعای حرز امیرالمومنین,دعای حرز حضرت علی

دعای حرز امیرالمومنین حضرت علی این کلمات را بنویسید و با خود دارد.(البته دعای حرز حضرت علی زیاد است که در اینجا فقط یکی از حرزهای حضرت علی را قرار دادم.و به صورت کامل قاعده: در بازوی راست خود ببندید سعی کنید با آب زعفران روی…
متن دوم