آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای حجامت pdf

طب امامان درس ۱۵,حجامت ایمنی در برابر مرگ

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق حجامت ایمنی در برابر مرگ 1 . امام صادق فرمود : هر کس که خونش یه هیجان آید و حجامت نماید ، باعث مرگ او نمی شود و هرگاه که خواست حجامت کند ، در آخر روز اینکار را انجام دهد . 2 . طلحه از…
متن دوم