آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای جوشن کبیر

دعای عقد اسلحه که بر او کارساز نباشد

دعای عقد اسلحه که بر او کارساز نباشد هر که چهار شنبه آخر هر ماه  صفر در اول طلوع صبح غسل کند و دو رکعت نماز بگذارد و بعد از آن در میان آب ایستاده تا لب در آب فرو رود و این حرز را بنویسد و با خود دارد گلوله و حربه بر او کارگر نشود یا…

در بیان حروف نورانی

در بیان حروف نورانی بعضی از عرفان فرموده اند که حروف نورانی از حروفات بیست و هشت گانه چهارده است (ا ل م ص ر ک ه ی ع ط س ح ق ن) خواص بسیار دارد و از آنجمله هر که به این اسماء که اول آنها این حروفات چهارده گانه باشد دعا کند انشاء الله…

دعا به جهت برآمدن حاجتهاى ضرورى

دعا به جهت برآمدن حاجتهاى ضرورى حضرت صادق عليه السلام فرمود: هر كه را بوده باشد به خداى مهربان حاجتى ضرورى و بخواهد كه برآورده شود بر بالاى بام برآيد و دو ركعت نماز بجا آورد و صد مرتبه بگويد: يا جبرئيل يا محمد انتما كافياى فاكفيانى…
متن دوم