آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای جلب رزق

دعای جلب رزق و روزی و ادای قرض

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب رزق و روزی متاع دعای جلب رزق و روزی و ادای قرض  همه می دانیم  که روزی دهنده خداوند رزاق است. ولی این به این معنی نیست که شما دست روی دست گذاشته و هیچ کوشش و حرکتی از خود نشان ندهید و انتظار…
متن دوم