آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای تیغ بند و زبان بند نافذ

دعای تیغ بند و زبان بند نافذ

دعای تیغ بند و زبان بند نافذ این دعا تیغ بند خواجه حضرت ع روایت کرده است که هر کس این تیغ بند را با خود دارد در تیغ ها بروی بسته گردد بفرمان خدای تعالی و از زخم تير و نيزه ايمن خواهد بود و همچنین هر که اين دعا با خود دارد زبان جمله…
متن دوم