آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای تقویت حافظه در مفاتیح

دعای تقویت حافظه

به جهت زیادی حافظه و علو و اسرار و حکمت چهل روز بعد از نماز صبح قبل از تکلم با کسی سه مرتبه بخواند: *******************************  نقل است از حضزت رسول(ع) هر کس این دعا را چهل روز بعد از نماز صبح قبل از طلوع…
متن دوم