آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای تسخیر برای همسر

نسخه ای قوی و مجرب برای مسخر کردن شخصی

نسخه ای قوی و مجرب برای مسخر کردن شخصی   اگر می خواهی مردم یا فردی را مسخر خود گردانی در وقت ظهر روز جمعه یا پنج شنبه ۲۰۰ مرتبه این اذکار را بخوان . یقینا در عرض ⭐️ آن شخص مطیع تو خواهد شد و هر حاجتی که از او داشته باشی برآورده خواهد…
متن دوم