آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای تجارت

دعای رشد تجارت و سود فراوان

دعای رشد تجارت و سود فراوان کسانی که تجارت و خرید و فروش میکنند و یا مغازه دارند دو آیه «30-29» سوره فاطر را در 4 پارچه پنبه ای نو و پاک بنویسد و درچهار کنج مکان تجارت خود قرار دهد، موجب رشد تجاری او و سود فراوان می شود إِنَّ الَّذِينَ…
متن دوم