آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای برگرداندن معشوق

دعای برگرداندن همسر,دعای برگرداندن معشوق

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب احضار انسان دعای برگرداندن زن یا مردی که از خانه فرار کنند. برای برگرداندن زن یا مردی که از خانه شان فرار کرده باشند,هفت شب و هر شب هفت بار سوره شعرا خوانده شود.خیلی زود مرد یا زن فراری برمیگرد.…
متن دوم