آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای بدست آوردن دل

برای آوردن شخصی از راه دور

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب احضار انسان برای آوردن شخصی از راه دور برای آنکه شخصی را از راه دور جلب کنی این دعا را هفت بار پس از نماز صبح بخوانید.شک نیست که آن شخص دیوانه ی تو شده بر میگردد.دعای شریف این است. …
متن دوم