آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای بخت

دعای بخت گشایی

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب بخت گشایی دعای بخت گشایی برای گشودن بخت دختر,بیست و یک روز و هر روز یک بار سوره طه را خوانده در مدت اندکی خواستگاران زیادی پیدا می شود.
متن دوم