آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای بخت گشایی پسران

دعای بخت گشایی دختر

دعای بخت گشایی دختر این دعا برگرفته از نرم افزار صد باب بخت گشایی می باشد باب گشایش بخت دختران و زنان آورده اند که حمدو معوذتین والم نشرح را با این طلسم در ساعت سعد با مشک و زعفران نوشته و در اب اندازد و با آن غسل مستحبی کند…
متن دوم