آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای باز کردن زبان

متن دوم