آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای امواج منفی

روش راندن و دور کردن شیاطین و امواج منفی قبل از نوشتن تعویذات

  روش راندن و دور کردن شیاطین و امواج منفی قبل از نوشتن تعویذات باید بدانید که در هر مکانی اجنه و شیاطین موذی ساکن هستند که متاسفانه هنگام اعمال روحانی اثر منفی از خود ساطع می کنند و باعث فاسد شدن و خراب شدن اعمال روحانی می شوند بنابراین…
متن دوم