آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای افزایش رزق و روزی مغازه

اموری که فقر و تنگدستی را دور میکند,بخش دوم

اموری که فقر و تنگدستی را دور میکند,بخش دوم   در بخش اول مواردی را متذکر شدم که باعث از بین رفتن فقر و تنگدستی می شود و حتما به این موضوع ارجعیت بدین و در این بخش مواری مهم دیگه ای را هم قرار میدم که حتما به این بخش هم توجه داشته…
متن دوم