آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای ازدیاد مال

متن دوم