آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای اجابت حاجات

دعای اجابت حاجات,دعای اجابت فوری,دعای اجابت سریع حاجات

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب مشکل گشا دعای اجابت حاجات از محمد حنفیه علیه الرحمه از پدر بزرگوارش نقل میکند که آن حضرت فرمود که هر کس این دعا را بخواند و  هر حاجتی که از آن بزرگتر نباشد از خدا طلب کند خدا آن حاجتش را بزودی روا کندو از…
متن دوم