آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای آشتی و محبت

ایجاد آشتی و محبت بین زن و شوهر

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت ایجاد آشتی و محبت بین زن و شوهر دستور اول: این دستور برای آشتی دادن و صلح میان زن وشوهر بارها تجربه شده و نتایج عالی داده است. با محلول روحانی و  در حالیکه  بخور عود و کندر  کنار خود دود می…
متن دوم