آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای آخر ماه رمضان

دعای آخرین جمعه ماه رمضان

دعای آخرین جمعه ماه رمضان دعایی که آخر جمعه شهر رمضان می نویسند جهت حفظ از بلیات و امراض این دعا را باید در آخرین روز جمعه ماه رمضان بنویسید.زمان نوشتن آن فقط همان روز است بهترین ساعات در ساعت اول روز است.یعنی یک ساعت قبل از طلوع…
متن دوم