آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعاهای توانگری

ختم مجرب برای حاجت ضررری و توانگری

ختم مجرب برای حاجت ضررری و توانگری پیامبر فرمودند: کسی که این نماز را بجا آورد و از خداوند بخواهد که کوه ها از همدیگر زوال پیدا کنند خواهد شد یا نزول باران را بخواهد خواهد شد و اینکه حجابی میان او و پروردگار نخواهد بود و اینکه خداوند هر…
متن دوم