آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعاب مال و ثروت

هرکس طالب ثروت است این نسخه را انجام دهد

هرکس طالب ثروت است این نسخه را انجام دهد مرحوم لواسانی رحمة الله گوید : از حضرت زین العابدین علیه السلام نقل است که هرکس طالب ثروت است در هفتم هر ماه این شکل را نوشته و در جیب خود بگذارد . در هفتم ماه بعد ، دوباره آن را نوشته و شکل قبلی را…
متن دوم